Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYTWÓRNI KRAJOWEJ

 

Sklep internetowy Wytwórni Krajowej, działający pod adresem www.wytworniakrajowa.pl prowadzony jest przez firmę Wytwórnia Krajowa Michał Szturomski z siedzibą w Gołkowie przy ul. Gołkowskiej 25A, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 123-091-98-59, Regon 142723820.

Definicje:


Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.wytworniakrajowa.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online.

 

§ 1.         Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.     Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wytworniakrajowa.pl.

2.     Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.wytworniakrajowa.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3.     Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4.     W zamówieniu Klient dokonuje:

a.     wyboru zamawianych towarów,

b.     znaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.     wyboru sposobu płatności.

5.     W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient może otrzymać e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

6.     Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że pracownik Sklepu zadzwoni do Klienta w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

7.     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

8.     W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

9.     Towary oferowane Klientowi w Sklepie są wolne od wad. W wyjątkowych sytuacjach Sklep dopuszcza sprzedaż towarów posiadających wady po obniżonej cenie, po uprzednim wyraźnym zaznaczeniu tego faktu w karcie produktu.

10.   Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11.   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 2.         Zmiany w zamówieniach

1.     Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.     Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@wytworniakrajowa.pl.

3.     Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty, będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§ 3.         Ceny towarów

1.     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.     Koszty dostawy mogą zostać uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4.         Czas realizacji zamówienia

1.     Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta, w terminie 3 – 5 dni roboczych.

Podany wyżej termin jest orientacyjnym terminem deklarowanym przez operatora pocztowego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5.         Formy płatności i nadpłaty

1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: przelew elektroniczny za pośrednictwem platformy do obsługi płatności online. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2.     W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 6.         Reklamacje

1.     Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2.     Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

3.     Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.     wad fabrycznych,

b.     uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

c.     niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu: Wytwórnia Krajowa - Reklamacje i Zwroty, ul. Gołkowska 25A, 05-502 Gołków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z informacją o powodzie reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.     Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, w wysokości najniższej ceny podanej w warunkach dostawy, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.     Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6.     Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

§ 7.         Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sklepowi stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.